הצטרפו אלינו!

המצע שלנו

בריאות

מצע בריאות


מערכת הבריאות הציבורית הישראלית נחשבת לאחת הטובות בעולם. יש לנו רופאים ואחיות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ומוחות מבריקים ביותר. עם זאת, מערכת הבריאות בישראל סובלת מכמה תופעות ומגמות מדאיגות המביאות לכך שהיא מתקשה לתת מענה הולם לצרכים הרפואיים של הציבור בישראל.


אחת התופעות המדאיגות ביותר היא הפערים ההולכים ומעמיקים באיכות שירותי הבריאות בין הפריפריה למרכז ובין המגזרים השונים בחברה. המחסור במשאבים מביא לצפיפות גבוהה בבתי החולים, לזמני המתנה ארוכים בחדרי המיון, לתורים ארוכים לניתוחים ולמצוקה כספית בקופות החולים.


החזון: הגדלת הזמינות ושיפור השירותים הרפואיים הציבוריים לכלל אזרחי מדינת ישראל


תוכנית חומש שלפיה עד לשנת 2025 האיכות, הכמות והזמינות של השירותים הרפואיים הציבוריים בישראל– לרבות הבדיקות, המכשור הרפואי, מיטות האשפוז, הצפיפות, ההמתנה בחדרי המיון וההמתנה לרופאים מומחים, השירותים הקהילתיים ושיעור המטפלים ואיכותם – יהיו בהתאם למדדים הממוצעים במדינות ה-OECD, ובד בבד נפעל לצמצום מובנה של הפער בשירותים הרפואיים הציבוריים בין הפריפריה למרכז, כך שבשנת 2025 יצטמצם הפער במדדים האמורים ב-70%.
 

הצעדים הדרושים:


שיקום מערכת הבריאות


המימון הציבורי הקיים אינו מספיק, הוא נשחק לאורך זמן ותרם לגידול בגירעונות קופות החולים ולפגיעה בזמינות השירותים בבתי החולים. נחוקק את "חוק ייצוב מערכת הבריאות", המקצה 10 מיליארד שקלים מחוץ לבסיס התקציב בפריסה לחמש שנים: הגדלת משאבים שמטרתה להזרים חמצן לשיפור ועדכון תשתיות מערכת הבריאות הקורסת והתאמתה לימינו – לפחות מחצית מהתקציב האמור יוקדש לפריפריה הגאוגרפית.


תפעול מערכת הבריאות


הגדלת בסיס תקציב מערכת הבריאות בסך של 1.5 מיליארד שקלים לשנה בחמש השנים הקרובות. נוסף על כך ובד בבד, נפעל לחקיקה המעגנת עדכון אוטומטי של תקציב מערכת הבריאות בהתאם למדדים רלוונטיים, בדגש על התאמה מלאה לשינוי הדמוגרפי של האוכלוסייה בישראל – לפחות מחצית מהתקציב יוקדש לפריפריה הגאוגרפית.


שיפור תפעול בתי החולים – שינוי מחיר ועדכון "יום האשפוז בבתי החולים", כך שיותאם למחיר הריאלי, ואשר ייגזר בין השאר משכר עובדים, ממחירי התרופות, מגוון וייחוד האוכלוסייה וסוגי הפרוצדורות.


במקביל לתוספת תקציב לבתי החולים, יוגדלו מספר מיטות האשפוז בשיעור ממוצע ה-OECD, וכן תוטמע תוכנית תמריצים מטעם משרד הבריאות לשיפור איכות השירותים הרפואיים בישראל ולזמינותם עד לשיעור הממוצע של המדדים במדינות ה-OECD, בדגש על הפחתת תפוסות (אשפוז, מיון ומרפאות חוץ) ויצירת חלופות אשפוז נאותות.


שיפור תפעול קופות החולים – שינוי חישוב מחיר "הקפיטציה" של קופות החולים, כך שיעודכן בהתאם לגידול באוכלוסייה ויעניק משקל נאות למשתנים ריאליים בתפעול הקופות, כגון שכר, הזדקנות האוכלוסייה, גיל המבוטחים, מחיר תרופות ומחלות קשות.
במקביל לתוספת תקציב לקופות החולים, תוטמע תוכנית תמריצים מטעם משרד הבריאות לעמידה ביעדים לשיפור איכות וזמינות השירותים הרפואיים בבתי החולים בקהילה ובבריאות הציבור בחתירה ליעד הממוצע של מדינות ה-OECD.


הקמת רשות מרכזים רפואיים ממשלתיים – הקמת רשות מרכזים רפואיים תטפל לראשונה בבעיית "כפל הכובעים" של משרד הבריאות – היותו המפקח על בתי החולים הממשלתיים ובו זמנית הבעלים שלהם. החלטה זו מאפשרת למשרד הבריאות להתמקד בתפקידו כרגולטור של כל המערכת ולתחזק אותו, מוציאה את הפיקוח על בתי החולים הממשלתיים ממשרד הבריאות ומעבירה אותו לידי רשות עצמאית חדשה – רשות מרכזים רפואיים ממשלתיים.


קיצור זמני ההמתנה לטיפולים רפואיים במערכת הבריאות הציבורית – הפעלת מודל תעסוקה שבו רופאים עובדים במערכת הציבורית, נמצאים בה שעות נוספות ומתוגמלים על כך בהתאם. על פי המודל, רופאים מומחים יתגברו את מערכי האשפוז בשעות אחר-הצוהריים לטובת החולה הישראלי. המודל יופעל בעיקר עבור רופאים מנתחים, אך לא רק עבורם. הפעלת מודל זה תאפשר הוספת עשרות אלפי ניתוחים בשנה במערכת הציבורית. נוסף על כך, נפעל ליישום מסקנות "ועדת אור" לייעול התהליכים בחדרי המיון והמלר"דים (מרכזים לרפואה דחופה) ולקיצור זמני ההמתנה בהם בשקיפות מלאה לציבור.


הרחבת סל הבריאות ותוספות טכנולוגיות – סל הבריאות הוא רשימת השירותים הרפואיים והתרופות הניתנים לציבור בישראל במימון המדינה, על ידי קופות החולים. מדי שנה מנוהלים מאבקים כואבים של חולים הדורשים לכלול את הטיפול שלו הם זקוקים בסל הבריאות. "יש עתיד" מאמינה בחובת המדינה לספק לאזרחים סל בריאות רחב במימון ציבורי. אנו תומכים בקביעה שלפיה התוספת הטכנולוגית השנתית לשירותים הניתנים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי לא תרד מ-2% בשנה.


צמצום הצפיפות בבתי החולים וחיזוק הרפואה בקהילה


מדינת ישראל היא המדינה הצפופה ביותר מבחינת אשפוז בבתי החולים בקרב מדינות ה-OECD. כדי לאפשר מתן שירותי רפואה טובים יש לתכנן מחדש את האשפוז, לפתח את תחום האשפוז הביתי, להוציא חולים גריאטריים מהמחלקות הפנימיות ולהעבירם לבתי חולים גריאטריים שיתוקצבו בהתאם, לחזק את המוקדים הקדמיים של קופות החולים, לייעל את תהליך שחרור החולים מהמחלקות ובעיקר להקצות תוספת מיטות ותקני כוח אדם בחדרי המיון ובמוקדי הרפואה הדחופה והמחלקות הרלוונטיות בבתי החולים. "יש עתיד" תפעל לחיזוק הטיפול בקהילה וביחידות האשפוז הביתי בקופות החולים כדי לחזק את הרצף הטיפולי בין הטיפול בבית החולים לטיפול בקהילה שיאפשר מתן המשך טיפול רפואי מתאים ורציף.


הרחבת הסדרי הבחירה באשפוז הכללי


היום אדם הנדרש להתאשפז, נשלח על ידי קופת החולים לאשפוז בבית חולים בהתאם למקום מגוריו. זאת בשל אלמנט כלכלי הנובע מהסכמי הסדרי בחירה. הסדרים אלו אינם מביאים בחשבון מקרים שבהם אדם מעדיף להתאשפז בבית חולים אחר בשל מגוון סיבות, ובהן קרבה פיזית למשפחתו. נפעל ליישום המלצת ועדת גרמן להרחיב את הבחירה בבתי החולים המוצעים למטופל לצורך אשפוז ל-3 בתי חולים, על פי כללים קבועים, וכך לאפשר לאזרח חופש בחירה רחב יותר.
 

עידוד כוח אדם במקצועות הבריאות


כוח אדם איכותי ובהיקפים מספיקים הוא תנאי הכרחי למצוינות ולאנושיות של מערכת הבריאות. יש לפעול כדי למנוע שחיקה של הצוותים, להיערך לגל הפרישה הצפוי של עולי שנות ה-90 ולנתב את בחירת מקצועות ההתמחות של הרופאים הצעירים בהתאם לצרכים לאומיים. נפעל לשילוב אזרחים ישראלים איכותיים במקצועות הבריאות, בין השאר באמצעות יצירת תמריץ כלכלי בלימודים וב-7 שנות ההעסקה הראשונות, לרבות הטבות מס מיוחדות.
נבטל את ההסתמכות על "תקינת גולדברג", תקינה שנקבעה ב-1976 ומתבססת על מספר מיטות אשפוז ואינה מעודכנת על פי עוד קריטריונים הנהוגים היום בעולם: עומסים, הזדקנות האוכלוסייה (כידוע, תוחלת החיים בישראל היא מהגבוהות בעולם), טכנולוגיות חדשות הדורשות הכשרות מחד גיסא, והופכות לסטנדרט הטיפולי מאידך גיסא, פרוצדורות חדשות שונות, אולטרסאונד, CT, MRI  וכו'

 

הגדלת מספר הסטודנטים לרפואה בישראל – "יש עתיד" מחויבת להגדלת מספר הסטודנטים הלומדים רפואה וסיעוד באוניברסיטאות בישראל ותפעל להגדלת התקציב בהתאם. 60% מהסטודנטים הישראלים לרפואה היום לומדים בחו"ל. כדי להתגבר על מצוקת המחסור ברופאים במערכת הבריאות בישראל, יש למצוא את הדרך לקלוט את אותם סטודנטים למערכת הבריאות באופן שאינו מהווה פגיעה ברף המקצועיות. נפעל להכנת מבחן אחיד לכל בוגרי בתי הספר לרפואה.


"יש עתיד" תמשיך לתמוך בהקצאת תקנים חדשים כדי לפעול למען קליטת רופאים בעלי התמחות שצברו ניסיון רב בארץ מוצאם להמשיך לעסוק במקצועם גם בישראל, וכך להשתלב ולתרום לשוק העבודה בישראל, וכל זאת בשיתוף ובהתייעצות עם ארגוני הרופאים והמתמחים ועם צוותי המרכזים הרפואיים.


ביטוח סיעודי ממלכתי


תוחלת החיים הממוצעת בישראל היא מהגבוהות בעולם והאוכלוסייה הולכת ומזדקנת. קשישים רבים חווים קשיים במימון טיפול סיעודי, יש  שאינם עומדים בקריטריונים הנוקשים המזכים אדם לסיוע ממשלתי במימון אשפוז סיעודי ונאבקים לממנו באופן עצמאי. כדי לאפשר ביטחון סיעודי לאוכלוסייה זו על המדינה לפעול וליזום מנגנון ביטוחי סיעודי-ממלכתי, אשר יביא להפחתה הדרגתית של דמי ההשתתפות העצמית והעומס על בני המשפחה.

חקיקת "חוק ביטוח סיעודי ממלכתי" המקנה זכאות לטיפול והשגחה סיעודית לתקופה של חמש שנים לכל אזרח ישראלי.

חיזוק מערכת הבריאות בפריפריה וקידום שוויון בבריאות

"יש עתיד" מחויבת לצמצום הפערים בתוחלת החיים ובהיצע שרותי הבריאות הציבוריים בין הפריפריה למרכז.

 

חיזוק בתי החולים והשירותים הרפואיים בפריפריה – "יש עתיד" תקצה תקציב מיוחד לחיזוק התשתיות והמכשור הרפואיים ולהרחבת סל השירותים בבתי החולים בפריפריה.

 

קידום הקמת בתי חולים בבאר שבע ובקריית אתא – "יש עתיד" מחויבת להגדלת היצע מערך אשפוז בבאר שבע שישרת את מגמת גידול האוכלוסייה בדרום, כך שלא תיפגע יכולתו של כל אזרח לקבל שירות רפואי בדרומה של הארץ בזמני המתנה סבירים ובמכשור המתקדם ביותר. "יש עתיד" תקדם את הקמת בית החולים בקריית אתא כדי להתגבר על מצוקת האשפוז בצפון.


תוספת מענקים למתמחים בפריפריה ובמקצועות במצוקה – "יש עתיד" מחויבת לתוכנית ותחזיר את המענקים למתמחים שיבחרו לעבוד בפריפריה ולעסוק במקצועות במצוקה. המימון לתוכנית הופסק ב-2018.


נפעל להרחבת עתודת הסטודנטים בתחום הפרא-רפואי במוסדות האקדמיים בדרום ובצפון. נעודד את הבחירה במקצועות אלו על ידי עידוד של סטודנטים מהפריפריה ועל ידי מתן תמריצים לעבוד במקצועות אלו בפריפריה לאחר הלימודים.


תגבור מוקדי לילה בפריפריה וחיזוק שירותי הרפואה – מוקדי הלילה (מרכזים לרפואה דחופה) וחדרי המיון הקדמיים הם אלו האחראים לספק מענה רפואי מיידי לתושבי הפריפריה, שלעיתים מתגוררים במרחק רב מבית חולים. נמשיך לפעול להקמת עוד מוקדים במקומות המרוחקים מבתי החולים ולהגביר את טיב השירותים הרפואיים הניתנים בהם.


הצעת חוק לקידום שירותי הרפואה בעיר אילת – בשל מיקומה הייחודי של העיר אילת סובלים תושביה מקשיים במימוש זכותם לשירותי בריאות. מוצע לקבוע מספר שינויי חקיקה שמטרתם לסייע בטיוב שירותי הבריאות שניתן לספק בעיר אילת. פתרונות ייחודיים אלו נדרשים בשל המאפיינים המיוחדים של העיר. "יש עתיד" מחויבת לקידום הצעת החוק בנושא.


שיפור המערכת והחזרת אמון הציבור


קידום בריאות הציבור – "יש עתיד" תומכת במתן דגש מיוחד על כל נושא מניעת מחלות וקידום בריאות הציבור. יש להקצות תקציבים ייעודיים להגברת המודעות לבריאות, לאורח חיים בריא ולשיפור הבריאות. יש לפעול להגברת המודעות לאוכל בריא, מגיל הגן ובתי הספר, ולזמינותו וכן להגברת המודעות לפעילות גופנית ולבדיקות תקופתיות.


רפואת העתיד – 'יש עתיד' מאמינה שעל מנת להשאיר את ישראל כמובילה בתחום הרפואה יש לנצל את היתרון של ישראל כאומה חדשנית ולעודד הכנסת פתרונות מתקדמים. לשם כך נסייע בהורדת חסמים להטמעת רפואת העתיד, ובעידוד רפואה מותאמת אישית בעלת בינה מלאכותית אשר תסייע לרופא, למטופל ולמערכת;


עידוד רפואת און ליין – אחת הדרכים האפקטיביות להתגבר על פערי השירות והזמינות היא רפואת און ליין באמצעות וידאו. נפעל להסרת חסמים בפני קופות החולים ונעודד אותם לפתח שירותי און ליין לטובת ציבור המטופלים.

 

בריאות ילדים


הגיל הרך והמכונים להתפתחות הילד – "יש עתיד" מחויבת לאפשר למשפחות לספק לילדיהן את מגוון השירותים החברתיים הנדרשים בלי להיגרר להוצאות שיקשו על המחייה. לצורך כך יש להרחיב את מערך השירותים הניתנים לגיל הרך במסגרת הבריאות הציבורית. "יש עתיד" מחויבת לתחזק את המכונים להתפתחות הילד ברחבי הארץ ולתחזקם, לקדם את תוכנית החינוך לבריאות השן בגני הילדים, להקמת פיילוט לבנק חלב אם ולמימון הקמת בנק חלב אם בשני בתי חולים בפריפריה ועוד.

בטיחות ילדים – תאונות שבהן מעורבים ילדים במרחב הפרטי והציבורי הן גורם התחלואה והתמותה מספר אחת בקרב ילדים בישראל. לצד הנזק הפיזי והנפשי העצום, גובות פגיעות אלו גם מחיר כלכלי כבד מההורים, ממעסיקיהם, מחברות הביטוח וממערכת הבריאות. על פי ההערכות, העלויות הכלכליות למערכת הבריאות והרווחה בגין פגיעות ילדים נאמדות ביותר מ-1.6 מיליארד שקלים בשנה. "יש עתיד" רואה בשמירה על ביטחונם של ילדי ישראל מטרה בעלת חשיבות לאומית ותפעל לצמצם את הפגיעה בהם ככל שניתן, בתוך כדי חיזוק הכלים למניעת תאונות ולהגברת בטיחות ילדים. נפעל ליישום התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים בהובלת משרד הבריאות, לפיתוח תוכניות חינוך למניעה ולבטיחות, וליישומן ברמה המוניציפלית ולקידום חקיקה רלוונטית.


אנשים עם צרכים מיוחדים במערכת הבריאות


"יש עתיד" רואה בהנגשה בכלל, ובמערכת הבריאות בפרט, כלי יסוד שכל מוסד מעניק שירותים חייב לספק לבאים בשעריו.


במשרד הבריאות, בראשותה של שרת הבריאות לשעבר יעל גרמן, החלו ברפורמה לייעול השירות לאנשים עם מוגבלויות. במסגרת זו, הופעל שירות סביב השעון לנכים על כסאות גלגלים ממונעים, נפתח מסלול מהיר לנכים עם מחלות מתקדמות, קבעו לוחות זמנים מחייבים למתן תשובות, הונגשו מוקדי קבלת המטופלים ועוד. יש לפעול בשיתוף עם משרדי הרווחה, האוצר וביטוח לאומי, כדי להקל את השירות על אנשים עם מוגבלויות שונות ולהנגישו עבורם.


"יש עתיד" מחויבת להקמת מנגנון משותף אשר יקצר את זמני ההמתנה וימנע את הפניות המרובות לקבלת האישורים הנדרשים בוועדות הרפואיות השונות ובוועדות לאישור אביזרים ורכב.


בריאות הנפש והאשפוז הפסיכיאטרי


לאחר הרפורמה בבריאות הנפש הגיע הזמן לחשוב ולתכנן רפורמה באשפוז הפסיכיאטרי. "יש עתיד" תפעל לשינוי מהותי ועמוק באשפוז הפסיכיאטרי וליישום מודל המכיר במחלות הנפש כחלק בלתי נפרד ממחלות המוח. לצורך כך נפעל להקמת בתי חולים למוח ולהתנהגות, כחלק מבתי החולים הכלליים. בתי חולים למוח ולהתנהגות הם גוף מוביל בעולם כחלק מבית החולים הכללי, בדומה לבי"ח לילדים, לבי"ח לנשים וכדומה. האפשרות שתחת קורת גג אחת ידורו יחד פסיכיאטריה, נוירולוגיה ונוירוכירורגיה היא יעד לאומי בעל חשיבות עליונה לצורך קידום רפואת המוח ושינוי הפסיכיאטריה.


"יש עתיד" תפעל לקידום בתחליפי האשפוז, לרבות הפעלת פתרונות בקהילה; תתווה לוחות זמנים למעבר בתי החולים הפסיכיאטרים לבתי החולים הכלליים ותקצה תקציבים ראויים למתן מענה ביניים למצב הבלתי נסבל מבחינת כוח אדם, פעילות המטופלים ומצב התשתיות של בתי החולים הפסיכיאטרים הקיימים.

 

התוכנית הלאומית למניעת אובדנות


בשנת 2013 התאבדו בישראל כ-400 איש ויותר מ-6,000 איש ביצעו ניסיון התאבדות. ההערכות הן כי מתרחשים עוד ניסיונות רבים שאינם מדווחים. שרת הבריאות לשעבר ח"כ יעל גרמן הובילה מהלך המשותף לכמה משרדי ממשלה ורשויות מקומיות למלחמה בתופעת ההתאבדות. במסגרת המהלך הוחלט על הפעלת תוכנית לאומית למניעת התאבדות, לצמצום מקרי ההתאבדות וניסיונות ההתאבדות ולמתן סיוע למשפחות אשר יקיריהן התאבדו. למרות הצלחתה של התוכנית, הממשלה הנוכחית ביטלה את תקצובה. "יש עתיד" מחויבת לתוכנית הלאומית למניעת אובדנות ותדאג לתקצבה מחדש.עידוד תרומות איברים


"יש עתיד" תפעל להגברת המודעות לתרומת איברים, בין השאר בחינוך ובהרצאות, בשאלוני גיוס ורישיון נהיגה ובקידום יום השתלות לאומי.
 

רפואה משלימה


היום הולכת וגוברת הפופולריות של הרפואה המשלימה וההכרה בחשיבותה. עם זאת, השוק פרוץ ורבים מאלה העוסקים בתחום אינם בעלי הכשרה מקצועית מוכרת. נפעל להסדרת התחום ולהגברת ההגנה על המטופלים מפני עוסקים שאינם בעלי הכשרה מקצועית מספקת.