הצטרפו אלינו!

המצע שלנו

נשים

שוויון בין המינים הוא ערך מרכזי וחשוב בחברה דמוקרטית. מדינת ישראל, אשר העמידה את השוויון כערך בסיסי במגילת העצמאות כבר עם הקמתה, נחשבת לאחת המדינות המתקדמות בעולם בחקיקה בנושאים הקשורים במעמד האישה. אף שעקרון השוויון הוא ערך יסוד של השיטה המשפטית במדינת ישראל, הוא איננו מנוי על הזכויות המוגנות על ידי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

החוק לשיווי זכויות האישה נחקק כבר בשנת 1951, ומאז הניבה הפעילות בתחום מעמד האישה חקיקה משמעותית במהותה ובהיקפה, הן בתחום הציבורי והן בתחום הכלכלה, החברה והפוליטיקה בישראל. למרות כל אלה עדיין קיימים היום בישראל פערים גדולים בין נשים לגברים. את הפערים הללו אפשר למצוא, בין השאר, בגישה למוקדי הכוח וקבלת ההחלטות, בנושאי תעסוקה ושכר, זכויות בנושאי מעמד אישי, בריאות, חינוך וכן בנוגע למעמדן של נשים בתוך המשפחה ומחוצה לה ובנוגע לאלימות נגדן.

מפלגת "יש עתיד", מאמינה כי המדינה אחראית לקידום מעמד האישה ולהשגת שוויון מלא בין נשים לגברים מתוך הבנה כי שוויון מגדרי, מלבד היותו מתקן עוולות ומסייע בצמצום אלימות המופנית נגד נשים, יניב תרומה מיידית וממשית לקידומה ולחוסנה של החברה הישראלית כולה. השתתפותן המלאה של נשים בכל תחום ובכל זירה, ציבורית או פרטית, חיונית לקיומה של מדינה דמוקרטית, מתוקנת וחופשית. אנו רואים חשיבות רבה בקידום ייצוגן של נשים בגופים ציבוריים ובמוקדי קבלת ההחלטות ופועלים לעגן זאת בחקיקה. נמשיך לפעול למיגור התופעה המכוערת של הדרת נשים והפלייתן ולתיקון האי שוויון המובנה בדיני המשפחה בישראל. נעגן בחוק יסוד את הזכות הבסיסית לשוויון בפני החוק ואת חובת הייצוג ההולם, המעניקה עדיפות לאוכלוסיות מוחלשות ומסייעת בצמצום פערים חברתיים. נפעל לקידום מעמד האישה בשוק העבודה; לקידום זכויות הנשים בתחומי המעמד האישי, הבריאות, החינוך, העולם הדתי; נקדם חקיקה שתסייע באתגר של שילוב אימהות וקריירה ולתמיכה במשפחות יחידניות (חד-הוריות).

"יש עתיד" מחויבת למיגור הדרת הנשים מהמרחב הציבורי, למניעת התייחסויות מחפיצות ומשפילות כלפי נשים במדיה ובמרחב הציבורי ולמאבק בתופעת עבירות המין והאלימות נגד נשים.

קידום מעמד נשים בשוק העבודה – שיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה עולה בהתמדה. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מחודש מרץ 2018, בשוק התעסוקה בישראל מצויים 4,019,000 גברים ונשים. מתוך אלו כ-1,845,000 נשים מועסקות (כ-48%) וכ-2,030,000 גברים מועסקים (כ-52%). אף שנרשמה ההתקדמות רבה בחקיקה לשוויון תעסוקתי ולקידום נשים בעולם העבודה, השינוי במעמדן של נשים בשוק העבודה רחוק מלהיות מספק. שיעור פערי השכר בין גברים לנשים מגיע ליותר מ-30%. אף על פי ששיעורן של הנשים הלומדות לתארים גבוהים גבוה מזה של גברים, עם ההתקדמות המקצועית מתחילים להיווצר חסמים משמעותיים המונעים מהן להיות שותפות מלאות לפעילות הכלכלית ולטפס במעלה סולם התפקידים. רק כ- 34% מהן מאיישות משרות ניהול בדרגי הביניים, ורק 4.5% מהמנכ"לים בישראל הם נשים.

גידול בשיעור תעסוקת הנשים והצבת עוד נשים בתפקידי מפתח ובמוקדי קבלת ההחלטות היא הכרחית כדי לשפר את מעמדן הכלכלי ואת תחושת הביטחון האישי של נשים בחברה, אך יותר מכול, תתרום להורדת רמת האבטלה ולחיזוק המשק הישראלי. תעסוקת נשים וייעודן לתפקידים שבהן יוכלו לממש את מלוא הכישורים ואת הפוטנציאל היא איננה אילוץ, אלא צריכה להיות ממוקמת בראש סדר העדיפויות של כלל המעסיקים במשק.

צמצום פערי שכר בין גברים לנשים – כדי להגביר את המודעות לפערי השכר ולהביא לצמצומם, העבירה ח"כ ד"ר עליזה לביא חקיקה אשר תחייב הגשת דיווחי שכר של החברות הציבוריות והממשלתיות לפי פילוח מגדרי. תקציב המדינה והחברות הציבוריות משקף סדרי עדיפויות כלכליים וחברתיים, ובתוכם גלומות גם תפיסות עולם מגדריות, תרבותיות וסטריאוטיפיות. על כן מוטלת חובה לאסוף, לעבד ולפרסם מידע הכולל התייחסות למין העובדים, כדי שיהיה אפשר לנתח ולעקוב אחר פערי השכר בהם ולפעול למיגורם. כמו כן העבירה ח"כ לביא חוק שלפיו עובדת המשתכרת פחות מעמיתיה הגברים תוכל לתבוע פיצויים גם על הפרשי השכר וגם על עצם האפליה והפגיעה בכבודה. חוק זה נועד לסייע לנשים לקבל פיצוי הולם על הפגיעה המתמשכת בכבוד ובכושר ההשתכרות ולדרבן מעסיקים לפעול לצמצום פערי שכר. בהמשך לאלה "יש עתיד" פועלת לקידום חקיקה שתאפשר לעובדת, לארגון העובדים או לארגון העוסק בזכויות נשים להבטיח ייצוג הולם לשני המינים ומניעת אפליה בקבלת עובדים על רקע מגדרי. כך למשל, תיקון המוצע לחוק מבקש להבטיח כי אלו יוכלו לפנות למעסיק לבירור המצב העובדתי בדבר תנאי העסקה של העובד, ובכך להעצים את אפשרותו להבטיח תנאי העסקה הולמים ושוויוניים.

העדפה מתקנת לעסקי נשים במכרזים ברשויות המקומיות – נפעל לחייב העדפה מתקנת לעסקים בבעלות נשים במכרזים של רשויות מקומיות. מדובר בהרחבה של מנגנון הקיים במכרזים לאומיים, שלא נעשה בו שימוש די הצורך, כיוון שלא היה מספר מספיק של נשים שבבעלותן עסקים בסדר גודל היכול להתמודד במכרזים ברמה הלאומית.

תמרוץ מקומות עבודה גדולים לקיים במסגרתם גנים ומעונות יום – כדי לסייע למיליוני נשים בישראל בשילוב בין אימהות לקריירה, נפעל לבניית מערכת תמריצים לעידוד מקומות עבודה גדולים למציאת פתרונות להורים המועסקים במסגרתם. באמצעות הפעלת מעונות וגני ילדים במקומות העבודה ירוויחו העובדים חיסכון משמעותי בהוצאות החינוך, הילדים ירוויחו עוד זמן איכות עם הוריהם, ונשים תוכלנה להתקדם מקצועית ולהגביר את תרומתן למקום העבודה.

קידום חקיקה המחייבת גמישות בהיקף מוגדר במקומות העבודה – "יש עתיד" תפעל להטמעת המלצות דו"ח ועדת שטאובר להעסקה בשירות המדינה ולהרחבתן למגזר הפרטי. המלצות הוועדה כוללות איזון בין משפחה לעבודה, הנהגת שעון עבודה גמיש ובחירה לבצע חלק מהעבודה במסגרת שעות נוספות מהבית.


עידוד ייצוג נשים והגברת נגישותן למוקדי הכוח

הגברת נגישות נשים למוקדי הכוח, קבלת ההחלטות והעשייה הציבורית – נפעל לקידום נשים אל מוקדי הכוח וקבלת ההחלטות. אנו מאמינים כי ייצוג משמעותי של נשים בצומתי קבלת ההחלטות ובגופים ציבוריים ופרטיים יבטיח את קידומן ואת השתתפותן השוויונית בחברה. בהינתן הכשרות, כלים והכוונה נכונה, בשילוב חינוך מגיל צעיר וביצירת מודלים חדשים לחיקוי נצליח להגדיל את שיעור הנשים המתמודדות על תפקידי מפתח והמצויות במוקדי הכוח וקבלת ההחלטות. "יש עתיד" פועלת ליצירת קואליציה נשית חזקה שתעודד נשים לתמוך בעוד נשים בבחירות המוניציפליות ובעוד תפקידים בעלי השפעה על המגזר הציבורי והעסקי.

הבטחת ייצוג הולם לנשים במועצות הדתיות – המועצות הדתיות בישראל אמונות על אספקת שירותי הדת בישראל. היום כמעט שאין במסגרתן נשים. ייצוג שוויוני במועצות הדתיות יביא להתייחסות כוללת ולשיפור תחומים שעד כה סבלו מהזנחה רבת-שנים ומחוסר תשומת לב, כמו השגחת כשרות, הכנה לחתונה, תחזוקת מקוואות, הכשרת הבלניות ותנאי העסקתן. כדי להבטיח שהשירות הניתן יבחן את השירותים הייעודים לנשים ויבטיח את מקומן בשירותים הכללים נקדם הצעת חוק שתקבע ייצוג הולם לנשים במועצות הדתיות. הצעת החוק אושרה בקריאה טרומית, ובמסגרת יצירת ההסכמות על אודותיה גובשה הנחייה למינוי אישה אחת לפחות בכל מועצה דתית, והיא יושמה כבר במינוי חברי המועצות הדתיות של שנת 2014. נוסיף ונפעל לייצוג ראוי והולם יותר של נשים במועצות הדתיות בכנסת הבאה.

זכויות נשים בתחום המעמד האישי

רפורמה בהליך הגירושין בישראל (מרוץ הסמכויות) – הסמכות לדון בענייני משמורת, מזונות ורכוש בהליכי גירושין קיימת היום במקביל בבתי הדין הרבניים ובבתי המשפט לענייני משפחה. המצב המשפטי קובע כי התיק יידון במקום הראשון שאליו פנה אחד מבני הזוג. כך נוצרה מציאות שבה כל הקודם זוכה, וכל אחד מבני הזוג רץ לפתוח תיק במקום המועדף עליו. כך מעודדת המדינה את בני הזוג לפנות מוקדם ככל האפשר לערכאות השיפוטיות ומסכלת את האפשרות כי יפנו תחילה לניסיונות לקיים שלום בית או לפתור את הסכסוך בדרכי שלום. מצב זה מחריף את הסכסוך, מבזבז כספי ציבור, ובעיקר פוגע בילדים המצויים בין הורים הנאבקים זה בזה. נקדם הצעת חוק המבטלת את הסמכות המקבילה בין בתי הדין הרבניים ובין בתי המשפט לענייני משפחה בנושאים הכרוכים לגירושין וקובעת כי פתיחת תיק בנושאים אלו יוכל להיפתח בבית הדין הרבני אך ורק בהסכמה של שני הצדדים. אם בני הזוג לא יגיעו להסכמה, יידון התיק בבית משפט לענייני משפחה. כך יבוטל מרוץ הסמכויות, שהוא אחת הרעות החולות בישראל.

נשים עגונות ומסורבות גט – אי אפשר לדבר על קידום מעמד האישה בלי להתייחס למצוקת הנשים העגונות ומסורבות הגט. לאישה עגונה אין אפשרות להינשא כהלכה לגבר אחר, אף על פי שנישואיה עם בעלה אינם מתממשים בפועל. מצב זו גורר פגיעה בזכויותיה, בבחירותיה ובמעמדה, שכן היא אינה יכולה להינשא בשנית ולהקים משפחה. החשש הכבד רובץ מעל ראשה של אישה עגונה מפני הקמת בית חדש הוא החשש כי ילדיה יתויגו כממזרים. את בעיית העגינות וסרבנות הגט יש לפתור באמצעות פתרונות הלכתיים וחקיקתיים שנועדו לחסוך את הסבל, הן של העגונות והן של ילדיהן. אנו פועלים לקידום פתרונות לעגונות ולמסורבות גט, ובהם הסכמי קדם נישואין, הצעות חוק המקנות סמכות לבתי הדין להטיל סנקציות על גבר מעגן או סרבן גט מחוץ לארץ המגיע לישראל וציון יום העגונה השנתי בכנסת ישראל.

מניעת אלימות נגד נשים – לפי אומדני המשטרה, כ-200,000 נשים וכ-600,000 ילדים חווים אלימות בקרב המשפחה. עוד נתונים מעידים כי אחת מכל שלוש נשים תחווה תקיפה מינית במהלך חייה. מדי 13 דקות בממוצע פונה אישה או נערה אל אחד ממרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. ב-89% מהמקרים התוקף מוכר למתלוננת – הוא בן משפחה, בן זוג, ידיד, שכן, נותן שירות, עמית לעבודה וכיוצ"ב. אנו פועלים ליצירת שיתוף פעולה נרחב של החברה האזרחית והמגזר העסקי במיזמים למניעת אלימות במשפחה ואלימות כלפי נשים במרחב הפיזי והווירטואלי דרך מיזמים קהילתיים וטכנולוגיים. כך למשל, יזמה "יש עתיד" מיזם חדשני ופורץ דרך שבמסגרתו קוסמטיקאיות ילמדו בקורס שיכשיר אותן לזהות סימני אלימות נגד נשים. את המודל זה נשאף להרחיב למקצועות הבריאות, היופי ולמגזר הפרטי והעסקי.

הטרדות מיניות – החוק למניעת הטרדה מינית נחקק בשנת 1998 ונתן לראשונה שם והגדרה לתופעה שנשים רבות חוו במקומות שונים בחייהן. החוק יצר מהפיכה בהגדרת גבולות האסור והמותר, המקובל והפסול במרחב הציבורי. "יש עתיד" פעלה, ותמשיך לפעול, למיגור תופעת ההטרדות המיניות ולהחלת חובות מניעת הטרדה מינית על עוד מוסדות וגופים כדי למקסם את ההגנה מפניה.

הרחבת המקלטים לנפגעות אלימות – נפעל להבטחת מעורבות המדינה בהפעלת מקלטים לנשים נפגעות אלימות ולהקמת עוד  מקלטים וכן להגברת פיקוח המדינה על מפעילי המקלטים כדי לוודא את מקצועיותם.

הרחבת הזכאות לנשים במקלטים – נמשיך להרחיב את זמינות המעונות לנשים מוכות שאליהם יכולות להגיע נשים המבקשות להגיע למקלט גם עם ילדיהם המתבגרים. עד כה נאלצו נשים כאלה לעמוד בפני דילמה קשה בין קבלת סיוע במעון ובין הישארות עם ילדיהן המתבגרים שאינם מורשים להצטרף אליהן למגורים במעון.

הכשרת שופטים – פעלנו לקביעת הכשרה מיוחדת לשופטים בנושא הטרדות מיניות בתמיכת נשיא בית המשפט העליון בדימוס השופט אשר גרוניס המבהירה את מחויבות בתי המשפט להגן על קורבנות תקיפה מינית. "יש עתיד" תפעל לוודא ששופטים ופרקליטים העוסקים בעבירות מין יוכשרו הכשרה ראויה, מתאימה וייחודית, שתטמיע רגישות ראויה, התנסחות שאינה פוגענית והיכרות מקיפה עם הדין הרלוונטי.

מאבק ברצח נשים על ידי בני זוגן – 192 נשים נרצחו בידי בני זוגן בעשור האחרון. חלק ממקרי האלימות שקדמו לרצח דווחו והיו ידועים למשטרה ולגורמי הרווחה, ובכל זאת הסתיימו בתוצאה הטראגית של רצח האישה. הפתרונות שהמדינה מספקת להגנה על נשים הנתונות בסכנה מצד בני זוגן מוגבלים בעיקר למקלטי הגנה לנשים. אישה הנכנסת למקלט נאלצת לקטוע את שגרת חייה, לעזוב את ביתה ואת עבודתה, לעיתים עם ילדיה הקטנים ומתוך מצוקה כלכלית. חה"כ לביא פועלת לקידום הצעת חוק המציעה להשתמש בפתרון טכנולוגי, בדמות אזיק אלקטרוני מבוסס טכנולוגיית GPS, שיוכל לנטר ולפקח על קיום צו הרחקה שמוצא על ידי בית המשפט. גבר המוגדר כבעל מסוכנות, אשר הוצא נגדו צו הרחקה, יישא עליו אזיק אלקטרוני שיתריע כשהוא מתקרב לטווח המסכן את בת זוגו.

מיגור הזנות- 'יש עתיד' פעלה למגר את תופעות הסחר בנשים והזנות במדינת ישראל מתוך ההנחה הבסיסית כי זנות היא בראש ובראשונה דפוס של ניצול ופגיעה בגופן ובנפשן של אלפי נשים ונערות. על פי הסקר הלאומי של משרד הרווחה והמשרד לביטחון פנים כרוב מוחלט מהנשים בזנות מגיעות מרקע קשה של פגיעה ואלימות מינית בצעירותן ולמעלה מ75% היו מעוניינות להשתקם, בהינתן הכלים המתאימים. ח"כ עליזה לביא העבירה חקיקה שמטילה חבות פלילית על צרכני זנות ומעניקה כלים ותקציבים לרשויות הרווחה על מנת לשקם נשים במעגל הזנות ולאפשר להן שיקום נפשי ותעסוקתי.

הפסקת הריון – מפלגת "יש עתיד" מאמינה כי לאישה יש זכות מלאה על גופה, על בריאותה, על חירותה וכן להגנה על כבודה. המצב היום מטיל מגבלות מהותיות על האוטונומיה הגופנית של נשים הרות ומונע מהן שליטה ואחריות על גופן ועל פריונן. כפי שמקובל ברוב מדינות העולם המפותחות, זכותה של אישה להפסקת הריון היא זכות בסיסית הנגזרת מזכותה לחירות וקשורה קשר בל יינתק לזכות לשוויון. מתוך כך, המפלגה פועלת ומקדמת הצעות חוק כדי להרחיב את האוטונומיה של הנשים בסוגיית הפסקת ההיריון ולאפשר להן מקום בטוח, לא שיפוטי ומאפשר.