המצע המלא

מיעוטים

 

מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, וככזו עליה לפעול כדי להעניק לכלל אזרחיה שוויון זכויות. אוכלוסיית המיעוטים במדינת ישראל מורכבת מהחברה הערבית (מוסלמים ונוצרים), המגזר הבדואי על בעיותיו הייחודיות, העדה הדרוזית והעם הצ'רקסי, וכל אחד ממגזרים אלה זקוק להתייחסות והשקעה ייחודית.
 

שגשוגה והצלחתה של מדינת ישראל, החברה הישראלית והמשק הישראלי, קשורים קשר הדוק וישיר להצלחתו של המגזר הלא יהודי, ותלויים ביכולתה של הממשלה להביא לשוויון הזדמנויות בין אזרחיה.
 

אוכלוסיית המיעוטים במדינת ישראל מונה כ-20% מכלל האוכלוסייה. הפוטנציאל הגלום באוכלוסייה זו עצום, אך הוא אינו בא לידי מימוש. מגזרים אלה אינם מקבלים את היחס ואת הקצאת המשאבים להם הם ראויים. הפערים החברתיים, הכלכליים, החינוכיים והתשתיתיים הרבים בין הציבור היהודי, לזה הלא יהודי במדינת ישראל, הינם פערים משמעותיים הדורשים מענה ממשלתי מידי. מדינת ישראל נדרשת לקבל החלטות כבדות משקל המבוססות על ההבנה כי צמיחתו ושילובו של המגזר הלא יהודי הוא אינטרס ממעלה ראשונה של החברה הישראלית כולה. זוהי הסיבה ש'יש עתיד' התנגדה ואף היתה הגורם המרכזי בטרפודו של "חוק הלאום" בגרסתו המפלה והמתסיסה שהוגשה בידי חברי הכנסת אלקין ולוין.
 

נפעל לצמצום הפערים בין המגזר היהודי לזה הלא יהודי ולהשגת שוויון זכויות לכלל אזרחי ישראל. נציג תכניות אסטרטגיות ארוכות טווח, לשילוב מגזרים אלה בחברה הישראלית ולהגברת ההשקעה בהם, תכניות שתתמקדנה בהצעות לתכניות פיתוח אסטרטגיות, הצעות לטיפול שוטף בבעיות אקוטיות, והצעות לתיקון עיוותים בהקצאת משאבים. 

 

העדה הדרוזית והעם צ'רקסי

העדה הדרוזית והעם הצ'רקסי מהווים חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית במדינת ישראל, בכלל התחומים. שיעור גיוס הגברים לצה"ל מקרב ציבור זה גבוה מאשר במגזר היהודי עובדה המשקפת את היותם של העדה הדרוזית והעם הצ'רקסי חלק תורם ובלתי נפרד מהחברה הישראלית.

 

מצבם של העדה הדרוזית והעם הצ'רקסי בשלל תחומי החיים ושלל הבעיות והעיוותים מהם סובלים מגזרים אלה, אינם תואמים את עובדת היותם חלק בלתי נפרד, משרת ונושא בנטל האזרחי בחברה הישראלית. מדינת ישראל צריכה לפעול ליישומו של יחס שווה לחלוטין לאוכלוסייה זאת.
 

'יש עתיד' תפעל לגיבושה ולמימושה של תכנית ארוכת טווח ורחבת היקף, אשר תעניק פתרון כולל, הן לנושאי ליבה אסטרטגים, הן לסוגיות מקומיות הדורשות מענה מהיר, והן לשינוי בהקצאות הניתנות לאוכלוסיות אלה, בסוגיות כמו תכנון, בניה ושיכון, תעסוקה, גבולות שיפוט, חיבורים לחשמל ולמים, נושאי ביוב ותשתית, פיתוח אזורי תעשייה, שילובם של מגזרים אלה במנגנונים הממשלתיים, שיפור התחבורה הציבורית, פיתוח אתרי תיירות, ושמירה על המסורת והתרבות הייחודיות שלהן.

המגזר הבדואי

תנאי המחיה של הבדואים כיום, בכל התחומים, ירודים ביחס לשכניהם היהודים. מצב התשתיות ירוד ובחלקו אינו קיים כלל; מערכת החינוך לוקה בחוסר משמעותי של משאבים, זכויות רפואיות אינן באות לידי מימוש, ומחלוקת עמוקה ורבת שנים שרויה סביב תחום הקרקעות.
 

'יש עתיד' מאמינה כי השתלבות המגזר הבדואי בחברה הישראלית הוא אינטרס הדדי, ועל כן נמשיך להפעיל ולפתח תכניות לעידוד גיוס בדואים לצה"ל ולשירות לאומי. נפעל לכך שהמגזר הבדואי יקודם במגמה להגיע לשוויון זכויות מלא, ועל ידי כך ימומש גם הפוטנציאל הכלכלי הגלום במגזר, להמשך פיתוחה של מדינת ישראל בכלל, והנגב בפרט.
 

מערכת הדרגתית של הסדרים, המלווה בהשקעה ממשלתית משמעותית בכלל תחומי החיים, לרבות תשתית, חינוך, תחבורה, רפואה, בריאות ועוד, תיצור שינוי אמיתי ותביא למציאות טובה יותר, ולמערכת יחסים בריאה יותר בין המגזר הבדואי למדינת ישראל.
 

באמצעות הידברות עם מנהיגי המגזר הבדואי, ומתוך הבנה ורצון הדדי להגעה להסדר, במיוחד בסוגיית הקרקעות, ניתן להגיע להסדרה הדרגתית, מוסכמת וחשובה עם המגזר הבדואי. נשאף למצוא פתרון מוסכם, אשר יממש את רצונות שני הצדדים, וייצר עתיד טוב יותר למגזר הבדואי במדינת ישראל.

המגזר הערבי

מצבו של המגזר הערבי (המוסלמי והנוצרי) במדינת ישראל, הן בהיבט סוציו-אקונומי, והן בהיבט מצבן של הרשויות המקומיות, על התשתיות, התחבורה, ההשכלה והתעסוקה, מצוי בפער גדול ומשמעותי, וטעון שיפור דרמטי. אנו רחוקים עדיין מרחק רב וכואב ממתן התנאים הראויים למגזר הערבי ומהנחת התשתית ההולמת למימוש הפוטנציאל העצום הטמון בו.
 

לצורך כך פיתחנו תכנית חומש אסטרטגית לשילוב המגזר הערבי, אשר מעניקה פתרון כולל, הן לנושאי ליבה אסטרטגים וארוכי טווח, הן לסוגיות מקומיות הדורשות מענה מהיר, והן לשינוי בהקצאות הניתנות לאוכלוסייה זאת.
 

במסגרת תכנית זו נקדם את התחבורה הציבורית ביישובים ואזורים ערביים, המפגרת בצורה משמעותית ביחס לשירותי התחבורה למגזר היהודי; נפעל לשלש את פריסת התחבורה הציבורית כדי להשוות שירות זה, תוך שיפור התשתיות והכבישים; נקדם השקעה בשיפור תשתיות המים והביוב, השיכון, הבינוי והתעשייה במגזר; נפעל לקידום וצמצום הפערים בחינוך, ולהקמת מגרשי ספורט ומרכזים קהילתיים; נעצים את שירותי הרווחה על ידי מתן טיפול הוליסטי למשפחות במצוקה חמורה ונקים מועדונים לקשישים ולילדים בסיכון ומקלטים לנשים מוכות, נגדיל את תקני כוח האדם לעובדים סוציאליים ונגביר את ההכשרות לצוותי הרווחה מתוך המגזר הערבי עצמו, ונביא לצמצום המצ'ינג הנדרש מהרשויות המקומיות; נפעל להגברת ביטחון הפנים, כולל הקמת מתחמי משטרה בערים ערביות נוספות והרחבת פרויקט "עיר ללא אלימות", הפועל בכלל המדינה, למספר גדול יותר של יישובים ערביים.
 

נפעל לקדם ולפתח תשתית פנאי וחברה, על ידי הגדלה משמעותית של מספר מתקני הספורט והמרכזים החברתיים, בכלל זה מעונות יום, מרכזי העשרה, מרכזי רווחה, מרכזי יזמות וחדשנות, חיזוק למידה ומרכזים לשילוב בעלי מוגבלויות. נפעיל תכנית לקידום התיירות במגזר, כולל סיוע בהקמת יחידות אירוח ועסקים קטנים בתחום.
 

'יש עתיד' תפעל לעידוד השתלבותם של בנות ובני המגזר הערבי בשירות לאומי בהגיעם לגיל 18, וזאת בכדי לייצר חברה מגובשת וצודקת יותר ולהגביר את תחושת השייכות של המגזר הערבי בחברה הישראלית.