הצטרפו אלינו!

נאום שר הטכנולוגיה, המדע והחלל יעקב פרי על השוויון בנטל במליאת הכנסת

23 יולי 2013 22:45 | יעקב פרי

אדוני היושב-ראש, חברי השרים וחברי חברי הכנסת. לאורך שנות קיומה של מדינת ישראל לא היה נושא אשר איחד יותר ואשר הפריד יותר את הבית הזה מאשר סוגיית הנשיאה בנטל השירות והעבודה.

אני עומד כאן היום כנציגם של עשרות אלפי החיילים הסדירים, כבא כוחם של מאות אלפי חיילי המילואים וכחלק בלתי נפרד ממיליוני אזרחי ישראל המשלמים מסים ולוקחים חלק בנטל החובות האזרחיות המוטלות עליהם.

מדינת ישראל עומדת כעת בפני הזדמנות לתקן עוול היסטורי המלווה את החברה הישראלית מאז הקמתה, ועל כן אני קורא לכולכם: הגיע הזמן להתאחד. 

הרפורמה העומדת לפניכם, חברי חברי הכנסת, קובעת לראשונה מאז קום מדינת ישראל כי כולם יישאו בנטל. השינוי ההיסטורי שאנו מבקשים להעביר כאן בכנסת ישראל הוא שינוי שמביא עמו תקווה ומעצים את ערך הערבות ההדדית בחברה הישראלית. לא עומדת לנו הזכות להמשיך ולהתפלג; לא עומדת לנו הזכות לחלק את הנשיאה בנטל ובאחריות בצורה לא שוויונית. הגיע העת לעשות את השינוי.

בראשית דברי אני מבקש לגנות בתוקף את גילויי האלימות והבריונות כנגד החיילים הנמנים עם העדה החרדית. ערך שירות המדינה הוא אחד מערכיה הנעלים ביותר של מדינת ישראל, וכל ניסיון לפגוע בערך זה על-ידי פעולות עברייניות, וניתן אף לומר אנטי-ציוניות, של גורמים קיצוניים יזכה לתגובה קשה ובלתי מתפשרת מצד ממשלת ישראל. ימים אחדים לאחר ט' באב, המועד שבו קיצוניות חרבה את קיומו הריבוני של עם ישראל בארצו למשך כאלפיים שנה – כמאמר חז"ל:"לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה". אני מבהיר, ממשלת ישראל לא תאפשר לגורמים קיצוניים להשליט את רצונם ההרסני על מדינה שלמה, ועל כן נצא בתוכנית למיגור התופעה ולעשיית הדין עם אלה הלוקחים בה חלק והמעודדים אותה.

רפורמת הגיוס שאני מביא היום לאישורכם בצורה של חוק שירות ביטחון מתוקן – ואחרי השר בנט בחוק שירות אזרחי – מהווה ציון דרך היסטורי בתולדות מדינת ישראל. לראשונה זה 65 שנים כולם ישרתו את המדינה. חובת הגיוס שחלה על החילוני תחול גם על החרדי, וההשלכות והתוצאות הישירות יהיו ההשתתפות המסיבית בשוק העבודה והצטרפות לחברה היצרנית הנושאת בנטל במשק הישראלי. מדובר לא פחות מאשר ביעד לאומי כלכלי וחברתי, והשינוי מתחיל היום.

דוד בן-גוריון אמר: "איני יכול למצוא בתורה או בנביאים או בכתובים, שלומדי תורה היו פטורים מהגנת המולדת". בישראל העצמאית אין התורה שלמה אם אינה כוללת גם תורת ההגנה והמולדת. קביעה זו נכונה היום כפי שהייתה נכונה אז. עלינו לזכור כי אויבנו לא מפרידים בינינו; חילונים וחרדים – כולם אותו דבר בעיני מדינות האויב וארגוני הטרור האורבים לנו בצפון ובדרום. דם יהודי הוא דם יהודי. ולכן, אני אומר לכם היום כמי שלחם מעל 30 שנה במערכות הביטחון, וכמי שראה את חבריו הטובים ביותר מחרפים את נפשם למען הארץ הזאת, כי אין דבר חשוב יותר מהידיעה שכולם ביחד מתגייסים למען המטרה, כולם נותנים כתף, כפי שגרסה חנה סנש: "אני מרגישה עכשיו שיהודייה אנוכי בכל מאודי ,אני מתגאה ביהדותי ומטרתי לעלות לארץ-ישראל ולהשתתף בבניינה , היום יום הולדתי, בת 18 אני. רעיון אחד מעסיק אותי בלי לחדול, ארץ-ישראל. מקום אחד יש בעולם שלשם איננו נפלטים, אף לא מהגרים, אלא באים הביתה – ארץ-ישראל".

 ולכן, אני עומד פה היום, אדוני היושב-ראש, ואומר לכולכם: תם עידן ההיבדלות; תם העידן שבו אנו מפולגים בינינו לבין עצמנו, תם העידן שבו 50% מכל שנתון לא ישרת את המדינה ולא יישא באחריות לכלכלת ישראל; תם העידן שבו אנו מבדילים בין דם יהודי חילוני לדם יהודי חרדי כאשר אויבינו לא עושים את אותה אבחנה.

חברים יקרים, היום אנחנו מתחילים עידן חדש, עידן של אחדות ושל שילוב ידיים. הרפורמה המוצעת בפניכם היא רפורמה אחראית, רגישה ונחושה, המעמידה בקנה אחד את ערכי שירות המדינה והשוויון יחד עם ערך לימוד התורה ועם הרצון לאחד את העם ולא לפלגו. הרפורמה קובעת כי על מנת לשלב את הציבור החרדי בחברה הישראלית, במסגרות של שירות המדינה ובשוק העבודה, יש לקבוע מענה ייחודי, הדרגתי ומותאם לאותו ציבור.

בכדי להעניק את המענה לערכי שירות המדינה ולימוד התורה, קובעת כי הרפורמה כי ביום כניסתו של החוק לתוקף הציבור החרדי יחולק לשלוש קבוצות אוכלוסייה ועל כל קבוצה יחול הסדר ייחודי ההולם והאחראי ביותר לצורך מילוי והגשמה של הערכים אשר הנחו אותנו כל העת. 

הקבוצה הראשונה הם בני 22–28, אשר ביום כניסתו של החוק לתוקף יזומנו למרכזי הקליטה הייחודיים שצה"ל יקים, ותוענק להם האפשרות לשרת את המדינה בשירות צבאי או בשירות אזרחי. אם יבחרו שלא לשרת יופנו לנציג ההכוון התעסוקתי של משרד הכלכלה לצורך מילוי אחר ערך הנשיאה בנטל באמצעות ההשתלבות בשוק העבודה. המשמעות הכלכלית של השתלבותם של עשרות אלפי חרדים בשוק העבודה – שינוי אופי הכלכלה הישראלית. לעניין זה פסק הרמב"ם כי כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה, וכבה מאור הדת. וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון.

המצב שבו כל תלמיד שני בכיתה א' לא יתרום את חלקו לנשיאה הקולקטיבית בנטל הוא מצב מסוכן לחברה הישראלית. באמצעות הרפורמה אנו ניישם הלכה למעשה את ערך ההשתלבות בשוק העבודה ונייצר מצב חדש שבו הציבור החרדי יהווה מנוע צמיחה לכלכלה הישראלית, יגדיל את הפריון ויתרום להגברת ההשקעות בחינוך, בבריאות וברווחה ולהקטנת נטל המסים שמשלם כל אזרח במדינת ישראל.

הקבוצה השנייה היא כל מי שביום כניסתו של החוק לתוקף מלאו להם 18–22. לקבוצה הזאת תוענק האפשרות לדחות את שירותם עד גיל 24 תוך כדי המשך לימוד תורה בישיבה, ולאורך כל דחיית השירות מלווים אותם יעדים לשירות המדינה אשר תקבע הממשלה ואשר יעלו בכל שנה. על-פי היעדים כבר בשנת הגיוס שתחילה ביולי 2016, 74% מכלל האוכלוסייה החרדית ישרתו את המדינה. מדובר בנתון הגבוה ב-250% מהמצב הקיים היום. מדובר בשינוי היסטורי. 

כבוד השופט אליקים רובינשטיין אמר במסגרת החלטת בג"ץ אשר פסלה את חוק טל: "התקדמות ההסדר שקבעה ועדת טל היא בזחילה, טיפין-טיפין. עם כל רצונם הטוב של מוסדות המדינה והמינהלת , השינוי המהותי לא הגיע, עודו בשוליים, ולא נענתה השאלה: מאי חזית דדמך דידך סומק טפי, אשר משמעותו: מה ראית שדמך אדום יותר מדם חבריך?" 

המענה לביקורת זו, אשר אפיינה את יישומו של חוק טל, ניתן באמצעות קביעת היעדים על-ידי הממשלה ובשילוב של ההכשרות המקצועיות אשר יבוצעו במהלך תקופת השירות, התאמת המסגרות לשירות לאורח החיים של הציבור החרדי ובניית מערך תמריצים למתגייסים ולקהילה החרדית כולה. באמצעות כל אלה נוכל לראות אלפי בני משפחות חרדים מתכנסים לתוך מסגרות המדינה, מעניקים משמעות מחודשת לעקרון צבא העם ומשתלבים בחברה הישראלית. באמצעות כל אלה נוכל לומר באופן ברור: לא עוד חוק טל. 

הקבוצה השלישית הנה כל מי שביום כניסתו של החוק לתוקף מלאו להם 18 שנים ומטה. קבוצה זאת היא עמוד התווך של המתווה המוצע, והיא תגרום לכך שהשינוי ההיסטורי הכה נדרש בחברה הישראלית יתבצע, ולראשונה מאז קום המדינה תחול חובת הגיוס גם על הציבור החרדי. למעשה, לכל בני ה-18 החרדים ביום כניסתו של חוק זה לתוקף תוענק האפשרות לדחות את שירותם למשך שלוש שנים, ובסופן כולם יתגייסו. דין המשתמט החרדי יהיה כדין המשתמט החילוני. חוק שירות הביטחון והסנקציות הטמונות בו יחולו על כולם. 

בנוסף, יוגדרו 1,800 תלמידים מתמידים ולהם תוענק האפשרות לממש את ערך לימוד התורה על-ידי המשך הלימוד בישיבות. קבוצה זו תהווה את האיזון הראוי בין ערך שירות המדינה לערך לימוד התורה, ותעגן את שניהם בחקיקה ראשית אשר מעלה על נס את ערך לימוד התורה מחד גיסא, ומציבה את ערך שירות המדינה כערך מרכזי גם בקרב הציבור החרדי מאידך גיסא.

במסגרת הרפורמה המוצעת נקבעו אמות מידה חדשות לשירות המדינה. השירות האזרחי משנה את פניו, ובאמצעות גידול של 50% בשעות השירות, הקצאת עשרות-אלפי תקנים לשירות אזרחי של חרדים והגדרת מסלול אזרחי ביטחוני ייחודי, השירות כולו יהפוך להיות משמעותי יותר. בנוסף, במסגרת השירות האזרחי הוגדרו תחומים חברתיים ראויים שבהם יוכלו לעסוק המשרתים: רווחת ניצולי השואה, בתי-חולים, מוסדות בריאות, רווחה, הגנת הסביבה, עלייה וקליטה, ביטחון פנים והגנת העורף; כל אלה יהוו את התכלית הראויה שלשמה ישרתו אותם בני ישיבות חרדים. 

לעניין הגדרת חובת הגיוס אמר הרמב"ם כי "במלחמת מצווה הכול יוצאין, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה". ועוד קבע הרמב"ם לגבי אלה שאינם ישרתו במלחמה כי: "כל אלו שחוזרין מעורכי המלחמה ומספקין מים ומזון לאחיהם שבצבא, ומתקנין את הדרכים." 

למעשה, חברי חברי הכנסת, מיום כניסתו של החוק לתוקף, ולראשונה מאז קום מדינת ישראל, חוק אחד יחול על כולם, ועל כל בן 18 חרדי תחול חובת גיוס. אני מודע לגודל הבשורה, ואני מבין ומודע לחשש בקרב החברה החרדית, שכן הרפורמה קובעת יעדי גיוס משמעותיים כבר מיום החלת החוק, ומגדירה את יעד השילוב בתעסוקה ובחברה כיעד מרכזי. ולכן, מעל בימה זאת, אני מבהיר בצורה חד משמעית: לא נאפשר מלחמת אחים. ערך לימוד התורה וההדרגתיות החברתית הנדרשת לצורך הגברת השוויון בנטל, תוך כדי שמירה על אורח החיים של הציבור החרדי, יעמדו כל העת כנר לרגלינו. 

באמצעות יישום החוק, החברה הישראלית, אחרי דורות של ניכור וחוסר הבנה, תקלוט לתוכה את הציבור החרדי. יישום החוק הוא לא אינטרס חילוני ולא אינטרס חרדי; הוא אינטרס ישראלי לאומי המשותף לכולנו. ולכן, אני קורא לפעול להצלחת הרפורמה, אני קורא להנהגה החרדית לשמור על תלמידיה החכמים והמתמידים, ובכך לשמור על ערך לימוד התורה, ואני קורא לכם הפוליטיקאים החרדים לפעול להסברה נכונה של החוק. 

המבחן כעת עובר אליכם, חברי חברי הכנסת. לציבור המשרתים במדינת ישראל יש רוב מוחץ בכנסת ישראל, וכל ניסיון למנוע את חקיקת החוק יהווה ייצוג בלתי הולם של ציבור זה ושל ערך שירות המדינה. הניסיונות של גורמים שונים לתקוף את ההסדר ולמנוע את חקיקתו פוגעים באפשרות לבצע את השינוי הכה מיוחל וכה נדרש בחברה הישראלית. המבחן העומד על הפרק הוא מבחן אישי של כל אחת ואחד מכם, אשר יידרש להצביע על החוק ולהיות נאמן לציבור בוחריו. מי שרוצה להפחית את נטל המסים המוטל על כל אזרח במדינה – שיצביע בעד החוק; מי שרוצה לראות חברה אחת, אחידה ושוויונית יותר – שיצביע בעד החוק; מי שרוצה לעצור את העיוות שבו צעיר חרדי בן 18 לא חייב בגיוס ואילו צעיר חילוני בן 18 חייב להתגייס לצה"ל – שיצביע בעד החוק. אנו, נבחרי הציבור, חייבים לאפשר לבוחרינו לזכות בעתיד טוב יותר, והחוק הזה הוא צעד גדול ומשמעותי בכיוון הנכון. 

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מעטים הרגעים שבהם ניתנת לנו הזכות לעשות מעשה היסטורי אמיתי. זהו אחד מהם. עשרות-אלפי חיילים וחיילות המשרתים בצבא הגנה לישראל, קציניו ומפקדיו, אלפי חיילי מילואים, אלפי אנשי כוחות הביטחון, צעירים המועמדים לשירות הביטחון ובני המשפחות של כל אלה עומדים מאחוריכם בימים אלה, ולו היו יכולים, היו ממלאים את היציעים כאן, צופים בכם ומצפים מכם לעשות את המעשה הנכון ולתקן את העוול ההיסטורי הזה. 

התחלתי וכך גם אסיים: הגיע הזמן להתאחד, ואני מבקש מכולכם לעשות זאת כעת. תודה. 

כתבות נוספות שיעניינו אותך

סקר סיכום מושב הכנסת 2022

חשוב לנו לדעת מה הכי מעניין אתכם!
היכנסו ודרגו איזה חוק שאושר במושב הכנסת הכי חשוב לכם>

המשך לקריאה

חוק רווחה לאנשים עם מוגבלות יוצא לדרך

לראשונה: זכויות ושירותים לאנשים עם מוגבלות יוגדרו בחוק; יותר מ-2 מיליארד שקל יוקצו לתוספת שירותים חדשים ולמעבר לחיים בקהילה

המשך לקריאה

חוק הגבלת כהונת ראש הממשלה אושר בקריאה ראשונה בכנסת

בטחנו וקיימנו – חוק הגבלת כהונת ראש הממשלה אושר בקריאה ראשונה בכנסת

המשך לקריאה

אושרה בממשלה הקמת ועדת חקירה ממלכתית לפרשת הצוללות

השר לפיד: "הבטחנו וקיימנו! קומבינת הצוללות היא כתם על ביטחון המדינה ועל הנהגת המדינה. למען חיילי צה"ל, למען מפקדי צה"ל, למען ביטחון מדינת ישראל אנחנו נחקור את הפרשה הזאת עד תום.״

המשך לקריאה

הבטחנו להעלות את שכר החיילים - וקיימנו!

"הבטחנו וקיימנו! בוקר טוב לחיילות וחיילי צה״ל שיקבלו השבוע את המשכורת הראשונה שלהם שהיא 50% יותר!ר את הפרשה הזאת עד תום.״

המשך לקריאה

חוק השוויון בנטל אושר בקריאה ראשונה

הבטחנו ואנחנו מקיימים! חוק השיוויון בנטל עבר לא מעט גילגולים, אבל העקרון נשאר זהה: אין דבר כזה זכויות בלי חובות. לכולנו יש אחריות על גורלה של המדינה. על הבטחון הלאומי.

המשך לקריאה

פרויקטים חברתיים לטובת קידום הקהילה הלהט"בית

הממשלה אישרה 90 מלש"ח לפרויקטים חברתיים לטובת קידום הקהילה הלהט"בית.

המשך לקריאה

20 מליון שקלים לקידום הבטיחות בדרכים

אחרי עוד סוף שבוע עקוב מדם, הקמנו היום את ועדת המשנה לקידום הבטיחות בדרכים.

המשך לקריאה

דואגים לילדים ברשת

הממשלה אישרה 90 מלש"ח לפרויקטים חברתיים לטובת קידום הקהילה הלהט"בית.

המשך לקריאה

דמי אבטלה לעצמאים

הבטחנו ומקיימים: צעד ראשון בדרך לחוק דמי אבטלה לעצמאים

המשך לקריאה

מצא את מטה השטח הקרוב אליך