הצטרפו אלינו!

ועדת המשילות בהשכלה הגבוהה

'יש עתיד' רואה בהשכלה הגבוהה אבן דרך להשתלבות בשוק העבודה ולהפיכתם של הסטודנטים לאזרחים יצרנים, בחברה מתקדמת ודמוקרטית.

על מנת לחזק את ההשכלה הגבוהה ולבצע הערכה מחודשת של מבנה המוסדות הרגולטוריים המופקדים על מערכת ההשכלה הגבוהה (מל"ג וות"ת) כינס שר החינוך לשעבר, שי פירון, וועדה להסדרת המשילות בהשכלה הגבוהה בישראל. בנוסף, נדרשה הוועדה לדאוג להסדרת יחסי הגומלין וממשקי העבודה בין גופים אלה לבין הגורמים הממשלתיים השותפים. 


בכדי לממש את מטרותיה, נתבקשה הוועדה לגבש הצעות בנוגע לנושאים  דוגמת עיצוב מבנה ארגוני/מוסדי מוגדר למל"ג-ות"ת, הגדרת הזיקה ויחסי הגומלין בין המבנה של המל"ג/ות"ת לגורמים הרלוונטיים בממשלה, אופן הבחירה והמינוי של חברי הגופים האלה ושיפור תהליכי הבקרה, השקיפות והמידע לציבור.

קיומה של הוועדה נדרש על מנת לחזק את היכולת של הממשלה להגשים יעדים חברתיים, כלכליים וערכיים בהשכלה הגבוהה.

התקדמות החוק
  • הצעה
  • אישור ממשלה
  • קריאה טרומית
  • קריאה ראשונה
  • ועדות
  • קריאה שנייה
  • קריאה שלישית
  • חוק

רפורמות נוספות